اعضای کمیته علمی وداوری

1-دکترمنوچهرمکی

2-دکترمحبوبه نوری نسب

3-مهندس ولی محمد پور

4-مهنس مهدی نبی پورافروزی

5-مهندس فاطمه بابایی

 ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/02/22
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/23
  • کنفرانس1397/02/27

ارائه گواهی بین المللی ژیک

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان